Skip to content

КАКВО Е ЦИФРОВА ДОСТЪПНОСТ?

Достъпен уебсайт е сайт, който позволява на всички потребители на Интернет достъп до съдържанието му без затруднения, включително на хора, които имат увреждания и използват специализиран софтуер и хардуер.

Достъпен уебсайт позволява например:

• Навигация с гласов синтез или екрани за Брайлово писмо (особено използвани от потребители на Интернет, които са незрящи или със силно затруднено зрение)

• Персонализиране на изгледа на сайта според вашите нужди (увеличение на размера на буквите, промяна на цветовете)

• Придвижване по страниците без използване на мишка, само с клавиатурата или чрез сензорен екран

• И т.н.

За целта сайтът трябва да спазва строги стандарти по време на дизайна и актуализациите си.

Декларация за достъпност

ТоталЕнерджис ЕП България Б.В. се задължава да направи своя интернет, интранет и екстранет уебсайт и софтуерните си пакети достъпни в съответствие с чл. 47 от Закон № 2005-102/11.02.2005 г.

За тази цел прилага следната стратегия и действия:

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайта на ТоталЕнерджис ЕП България Б.В.

Статус на съответствие

Уебсайтът на ТоталЕнерджис ЕП България Б.В. (https://corporate.bg.totalenergies.com/) е в частично съответствие с Общите указания за достъпност (RGAA), версия 4.1, поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

Тестови резултати

Уебсайтът на ТоталЕнерджис ЕП България Б.В. (https://corporate.bg.totalenergies.com/) е проектиран чрез платформата за създаване на уебсайтове на ТоталЕнерджис, която позволява на ТоталЕнерджис да създава многобройни уебсайтове от една и съща структура. Всички компоненти, които могат да бъдат публикувани от тази платформа за създаване на уебсайтове, са видими от демонстрационен образец.

По платформата за създаване на уебсайтове е извършена мащабна работа за достъпност, което означава, че структурата на всички уебсайтове, проектирани от платформата за създаване на уебсайтове, има същото ниво на достъпност като демонстрационния образец.

Извършването на проверка за съответствие с RGAA за всеки от създадените 194 уебсайта, (и още предстоящи) от платформата за създаване на уебсайтове, е непропорционална тежест.

Затова проверката за съответствие, извършена от Atalan, се извърши на демонстрационния образец – уебсайта образец за платформата за създаване на уебсайтове. Тя установи, че:

 • 76% от критериите на RGAA, версия 4.1, са изпълнени.

Трябва да се има предвид, че проверката не включваше проверка на редакционното съдържание на уебсайта (статии, новини, събития и др.). За да се гарантира добро ниво на достъпност за редакционното съдържание, Тотал извърши следните действия:

 • Проверка дали интерфейсът за редакционна актуализация позволява достъпно качване на съдържание и интегриране на достъпна помощ при въвеждане.
 • Интегриране на всички правила за редакционна достъпност в ръководството за приноса, предоставено на редакционните екипи.
 • Семинари за повишаване осведомеността относно редакционната достъпност.
 • От дигиталното управление са извършиха произволни проверки на достъпността на редакционното съдържание на уебсайтове, проектирани в платформата за създаване на уебсайтове, с предупреждения, насочени към мениджърите на уебсайтове при установяване на недостъпно съдържание.

Недостъпно съдържание

Подробности относно несъответствията

По време на проверката за достъпност на демонстрационния образец се установи, че следните критерии са несъответстващи:

 • 1.2 Правилно ли се игнорира всяко декоративно изображение от техническата помощ?
 • 2.1 Има ли всяка онлайн рамка заглавие на рамка?
 • 3.2 На всяка уебстраница достатъчно висок ли е контрастът между цвета на текста и цвета на фона (освен в определени случаи)?
 • 3.3 На всяка уебстраница достатъчно контрастни ли са цветовете, използвани в компоненти на интерфейса или в графични елементи, носещи информация (освен в определени случаи)?
 • 7.1 Ако е необходимо, съвместим ли е всеки скрипт с техническата помощ?
 • 7.3 Контролира ли се всеки скрипт от клавиатурата и от всички входни устройства (освен в определени случаи)?
 • 8.7 На всяка уебстраница посочена ли е всяка промяна на езика в изходния код (освен в определени случаи)?
 • 8.9 На всяка уебстраница таговете не трябва да се използват само за презентационни цели. Спазено ли е това правило?
 • 9.1 На всяка уебстраница структурирана ли е информацията чрез подходящо използване на заглавие?
 • 9.2 На всяка уебстраница последователна ли е структурата (освен в определени случаи)?
 • 10.1 Използват ли се стилови таблици за контрол на представянето на информация на уебсайта?
 • 10.10 На всяка уебстраница информация не трябва да се дава само по форма, размер или позиция. Приложено ли е това правило по целесъобразен начин?
 • 11.9 Подходящо ли е заглавието на всеки бутон на всяка форма (освен в определени случаи)?
 • 11.13 Може ли да се предположи, че резултатът от формата за въвеждане улеснява автоматичното попълване с потребителски данни?
 • 13.3 На всяка уебстраница, ако е необходимо, има ли всеки изтеглен документ достъпна версия (освен в определени случаи)?

Изключения за непропорционална тежест

 • Коригирането на грешките във валидността на кодовете (критерии 8.2) е оценено количествено и като непропорционална тежест при сегашното състояние на платформата.
 • Следните компоненти, налични на платформата за създаване на уебсайтове (имайте предвид, че тези компоненти не присъстват непременно на този уебсайт), не бяха проверени, тъй като бяха използвани рядко, или не бяха коригирани, тъй като корекцията представляваше твърде голяма тежест що се отнася до честотата на използване на тези компоненти:

o Аудиоблок (рядко използване, нефункционално)

o Слайдер за публикации (рядко използване, обречен на изчезване)

o Сравнителна таблица (не се използва често, планира се да бъде преработена)

o Условни изследвания (рядко използване, нефункционално)

o Страница с филтрируем списък (непропорционална тежест)

Съдържание, неподлежащо на задължения за достъпност

 • Инструмент за управление на бисквитки Tealium
 • Бутони за споделяне AddThis
 • Система ReCaptcha на Google
 • Видео плейър Damdy (Wedia)

Създаване на настоящата декларация за достъпност

Настоящата декларация бе създадена на 12.04.2021 г.

Технологии, използвани за реализиране на уебсайта на ТоталЕнерджис ЕП България Б.В. (https://corporate.bg.totalenergies.com/)

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Тестова среда

Проверките за визуализиране на съдържание бяха извършени въз основа на комбинациите, предвидени в RGAA 4.1, референтна база, със следните версии:

 • Firefox 86
 • NVDA 2020.3
 • JAWS 2020
 • Android Talkback

Инструменти за оценка на достъпността             

 • Color Contrast Analyser
 • Инструменти за разработка на Firefox
 • Web Developer (разширения на Firefox)

Страници на демонстрационния образец, които бяха предмет на проверката за съответствие.

Извадката, върху която се извърши проверката, включваше задължителните страници, определени от RGAA.

1. Начална страница

2. Контакти

3. Правна информация

4. Достъпност

5. Карта на сайта

6. Корица с една връзка (карусел)

7. Дигитална графична диаграма

8. Блокове за проверка

9. Последвайте ни

10. Бизнес статия

11. Страница с новини

12. Списък с новини

13. Резултати от търсенето, включващи термина «ТоталЕнерджис»

14. FAQ

15. Представяне на платформата за създаване на уебсайтове на ТоталЕнерджис

Обратна връзка и контакт

Ако не можете да осъществите достъп до съдържание или услуга, можете да се свържете с лицето, отговарящо за уебсайта на ТоталЕнерджис ЕП България Б.В. (https://corporate.bg.totalenergies.com/), за да бъдете насочени към достъпна алтернатива или към получаване на съдържание под друга форма.

или писмо до ТоталЕнерджис ЕП България Б.В., София 1404, бул. България 69, Инфинити Тауър, ет. 13, България.

Средства за защита

Използвайте тази процедура в следния случай.

Уведомили сте мениджъра на уебсайта за липсата на достъпност, което ви пречи да осъществите достъп до съдържание или услуги от портала, и не сте получили задоволителен отговор.

Défenseur des droits

Libre réponse 71120

75342 Paris CEDEX 07.