Skip to content

НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ

Нашите 105 000 служители работят за енергия, която да бъде по-евтина, чиста, надеждна и достъпна за колкото се може повече хора. Оперираща в повече от 130 страни, ТоталЕнерджис поставя устойчивото развитие във всичките му измерения в основата на своите проекти и дейности, за да допринесе за благосъстоянието на хората.

Нашата амбиция: Да бъдем основен играч в енергийния преход

Ние поставяме устойчивото развитие в центъра на нашата стратегия.

Нашият ангажимент има четири измерения:

  • Устойчива енергия: да водим в преобразяването на енергийния модел, за да се борим с изменението на климата и да отговаряме на нуждите на хората.
  • Благосъстояние на хората: да бъдем водещо име като работодател и отговорен оператор.
  • Високи екологични постижения: да ускорим прогреса в управлението и опазването на околната среда.
  • Създаване на стойност за обществото: да съдействаме за споделен просперитет в регионите, където оперираме.

Също така се ангажираме да допринасяме за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие и да ги използваме като рамка за по-ефективно измерване и приоритизиране на всичките ни въздействия.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Тотал Е&П България и партньорите му в проучването в Блок „Хан Аспарух“ имат установени дългосрочни отношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – най-старото висше училище в България. Това е в съответствие с политиката на Тотал за подпомагане на академичните институции в страната и за обучение на квалифицирани български специалисти в областта на нефта и газа. Още през 2014 г. бе направено дарение на 11 микроскопа за оборудване на лабораторията по петрография в Геолого-географския факултет.

За да формализира тези взаимоотношения, през 2015 г. Тотал Е&П България подписа рамково споразумение за сътрудничество със Софийския университет. Пример за ангажираността на компанията в рамките на споразумението са проведените специализирани курсове по геология, организирани с помощта на Асоциацията на професорите на Тотал (Total Professors Association), която осигури опитни международни лектори. През последните пет години в СУ бяха проведени девет курса с над 120 студенти. Радваме се, че подкрепихме полеви практикум за студенти по геология.

През септември 2019 г. беше открита обновената и модернизирана, благодарение на финансовата подкрепа на Тотал и неговите партньори, химическа лаборатория към Геолого-географския факултет. Ремонтът включваше инсталиране на модерна климатична система и доставка на лабораторни аспиратори, устойчиви на киселини вентилатори, безопасни шкафове, лабораторен остров, муфелна пещ и сушилня.

От 2019 г. Тотал спонсорира ежегодно Лятната школаМениджмънт в енергетиката“, организирана от списание Utilities и Центъра за образователни услуги към Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийския университет. В нея участват студенти от магистърска степен, докторанти и специалисти от енергийната индустрия.

Тотал Е&П България планира и нови съвместни инициативи със СУ, тъй като университетът споделя нашите ценности и стремежи към отлични резултати, прогрес, многообразие и развитие на човешкия капитал.

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е учебен и научен център в София, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности. Тотал Е&П България подписа рамково споразумение за сътрудничество с университета за стратегическо партньорство за обучение, научни изследвания и иновации в областта на проучването и добива на нефт и газ. Целта на споразумението е да се повишат възможностите на местни кадри за намиране на работа в условията на все по-конкурентна международна среда.

Курсовете за дълбоководно сондиране и ОЗБ (Околна среда, здраве и безопасност) с преподаватели от Асоциацията на професорите на Тотал (Total Professors Association) са първата инициатива, която реализирахме съвместно, за студентите през 2015 г. Също така подкрепихме Годишната международна научна конференция на МГУ, където представихме актуална информация за развитието на нашите дейности пред научната общност. През 2018 г. дарихме на университетската библиотека специализирана литература за офшорни сондажи за нефт и газ. Чрез това партньорство Тотал допринася и за повишаването на знанията и уменията на българските специалисти от гледна точка на възможни бъдещи проучвателни проекти и потенциално разработване на нефтени находища в страната.

През ноември 2018 г. в университетската библиотека беше открит читателски кът „Хан Аспарух“. Оформен с брандирани мебели, той съдържа специализирана литература за офшорни сондажи за нефт и газ, дарена от фирмата и партньорите ни.

След 4-годишно успешно партньорство с университети в столицата, фирмата намери нов академичен партньор във Варна - „морската столица”.

През юли 2017 г. Тотал E&П България подписа рамково споразумение за сътрудничество с Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

Документът ще служи като платформа за дългосрочно и стратегическо сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите. Основните цели на споразумението са да се популяризират съвременни технологии, най-добри практики в офшорната индустрия, съответните стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда сред българските студенти и специалисти и да се разработят научноизследователски програми и академично съдържание, свързани с проучването и добива на въглеводороди.

От 2017 до 2020 г. 76 студенти участваха в 3 курса.

През 2019 г. Тотал финансира проект на ВВМУ за създаване на център за дистанционно наблюдение за мониторинг на нефтени разливи и вземане на решения. Проектът цели да допринася за опазването на крайбрежната зона на Черно море.

Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" е най-старата техническа образователна институция в Република България с история от 139 години и многобройни постижения. Неговата мисия е да развива висококвалифицирани лидери за българския флот и морската индустрия и да ги подготвя за предизвикателствата на глобалната морска икономика.