Skip to content

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Добре дошли на уебсайта Тотал в България. Като се свързвате с уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели без ограничения или условия настоящите Общи условия за ползване и Хартата за личните данни и бисквитките. Ако посещавате други уебсайтове на групата Total, имайте предвид, че за тези уебсайтове се прилагат различни условия и политики относно защитата на личните данни. Препоръчва се да прочетете внимателно тяхната правна информация.

 

   1.   Самоличност

      1.1   Компания, публикуваща уебсайта (наричана тук „компанията“):

TOTAL SE
Седалище: Tour Coupole – 2, place Jean Millier – Arche Nord – Coupole/Regnault – 92078 Paris-La Défense Cedex – France (Франция)
Тип на компанията: Европейско дружество
Регистриран капитал: 6 584 000 282,50 евро
Търговски и фирмен регистър: Търговски и фирмен регистър на Нантер, номер 542 051 180
№ по ДДС: FR 59 542 051 180
Имейл: [email protected]
Телефонен номер: +33 1 47 44 60 00
Директор „Публикации“: Отдел „Комуникации“

      1.2   Технически дизайн и разработване на интернет сайта:

Cap Gemini
Опростено акционерно дружество с регистриран капитал 1 050 000 евро и седалище на адрес 11, rue de Tilsitt,75017 Paris
Регистрирано в Търговския и фирмен регистър на Париж под № 652 025 792
Телефон: +33 1 47 54 50 00

      1.3   Хостинг на интернет сайта:

Acquia Cloud Site Factory, разположена във Франкфурт, Германия
Централен офис на адрес 53 State Street, Boston, MA 02109, USA (САЩ)
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Телефонен номер: +1 617-588-9600

Компаниите от групата Total са самостоятелно съществуващи и независими юридически лица. Компанията, която публикува настоящия уебсайт, е част от групата Total. „Total“ и „Група Total“ се използват понякога на този уебсайт за удобство, когато става дума изобщо за TOTAL SE (холдинговата компания) и нейните дъщерни дружества и филиали. Аналогично, думите „ние“, „нас“ и „наш, -а, -е, -и“ се използват по отношение на компанията или на която и да е компания от групата Total изобщо, или на техните служители. Тези изрази се използват също и когато не се налага изрично да се идентифицират конкретната компания или компании. От изразите, обаче, не може да се направи заключение, че TOTAL SE или което и да било от нейните дъщерни дружества или филиали участват в дейността и управлението на която и да е друга компания от групата Total.

 

   2.   Информация относно дейностите

Настоящият уебсайт предлага информация относно определени дейности на компанията и групата Total. Компанията може да променя информацията, включена в този уебсайт, по всяко време и без предизвестие. Тази информация се предоставя като обща информация, без каквито и да било гаранции, че може да бъде използвана за каквито и да било конкретни цели.

 

   3.   Интелектуална собственост

      3.1.   Собственост на компанията

3.1.1   Цялата информация или документи (текстове, анимирани или статични изображения, бази данни, звукозаписи, фотографии, ноу-хау или цитирани продукти), съхранявани на уебсайта, както и всички елементи, създадени за уебсайта и неговата цялостна структура, са собственост на компанията или на компаниите от групата Total, или са предмет на права на ползване, възпроизвеждане или обществено разгласяване, които са предоставени на същите.
3.1.2   Тази информация, документи и материали са предмет на законите за защита на авторските права, доколкото са станали публично достъпни чрез настоящия уебсайт. Що се отнася до правата на интелектуална собственост, на никоя страна не са предоставени лицензи или каквито и да било други права, освен правото да преглежда уебсайта.
3.1.3   Възпроизвеждането на документи от уебсайта се разрешава единствено като информация за лично и частно ползване. Всяко възпроизвеждане или използване на копия, направени за други цели, е официално забранено и е предмет на предварително и официално разрешение от компанията. Във всички случаи, при всяко разрешено възпроизвеждане на информация, съхранявана на този уебсайт, трябва да се посочва източникът и ясно да се указва, че информацията е защитена с авторски права.

      3.2.   Отличителни знаци

Освен ако не е посочено друго, цитираните на уебсайта наименования на компании, лога, продукти и марки са собственост на компанията или на компаниите от групата Total, или са предмет на права на ползване, възпроизвеждане или публично представяне/разгласяване, които са предоставени на същите. Нямате право да ги използвате без предварителното писмено разрешение на компанията.

      3.3.   Бази данни

Компанията е администратор на базите данни на уебсайта, както и собственик на всички бази данни, до които се предлага достъп. Нямате право да извличате или използвате повторно значителни качествени или количествени части от базите данни, включително за лични цели.

 

   4.   Вашите задължения

      4.1.   Право на ползване на информацията

Всеки посетител на уебсайта, който предоставя информация, дава на компанията всички прехвърлими права във връзка с така предоставената информация и упълномощава компанията да я използва. Предоставяната от посетители информация не се смята за поверителна. Предоставяната информация, обаче, представлява лични данни съгласно определението на приложимия закон, което означава, че ние се задължаваме да обработваме тази информация в съответствие с нашата Харта за личните данни и бисквитките, която се прилага за настоящия уебсайт.

      4.2.   Спазване на закона

Всеки посетител на този уебсайт също така удостоверява, че спазва тези мерки и действащите закони и, в частност:
- Притежава способностите и средствата, необходими за достъпа до уебсайта и неговото ползване.
- Уверил се е, че използваната IT конфигурация не съдържа никакви вируси и е напълно изправна и готова за работа.
- Предоставя, където е необходимо, на компанията и нейните партньори правото да използват предоставяната информация (освен данните от лично естество).
- Задължава се да пази поверителността и, следователно, носи отговорност за ползването и сигурността на кодовете за достъп и паролите, които компанията може да му изпраща за достъп до конкретни раздели. Компанията си запазва правото да прекрати достъпа Ви до уебсайта в случай на неправомерно ползване или опити за неправомерно ползване на въпросния достъп.

 

   5.   Хипертекстови връзки

5.1.   Активиране на хипервръзките. Компанията отхвърля официално всякаква отговорност относно съдържанието на уебсайтове, към които предоставя хипервръзки. Въпросните връзки се предлагат на потребителите на този уебсайт като услуга. Моля, консултирайте се с Общите условия за ползване и Хартата за личните данни и бисквитките на сайтовете, за да разберете правилата им. Решението за използване на хипервръзките се взема единствено от потребителите на уебсайта. Ние можем да променим или премахнем дадена хипервръзка на този уебсайт по всяко време.
5.2.   Разрешаване на хипервръзки. Ако желаете да създадете хипертекстова връзка към този уебсайт, трябва предварително да получите писмено разрешение от компанията, като използвате данните за връзка, предоставени в края на настоящия документ.

 

   6.   Официално уведомление

      6.1.   Информация

6.1.1   Информацията („информация“), налична на този www (World Wide Web) сървър, се предоставя добросъвестно.
6.1.2   Тази информация е смятана за вярна към момента на нейното публикуване на уебсайта. Въпреки това компанията не твърди и не гарантира, че информацията е пълна или точна. Вие поемате всички рискове, произтичащи от доверяването Ви на тази информация. Информацията се предоставя при условие, че Вие или което и да е друго лице, което я получава, може да прецени ползата от нея за конкретна цел, преди да я използва. При никакви обстоятелства компанията не поема отговорност за щети, произтичащи от доверяването на въпросната информация, нейното използване или използването на продукт, за който тя се отнася.
6.1.3   Информацията не може да се смята за препоръка за използване на информация, продукти, процедури, оборудване или формули в нарушение на патент, авторско право или регистрирана търговска марка. Компанията отхвърля всякаква изрична или подразбираща се отговорност в случай на използване на информацията в нарушение на патент, авторско право или регистрирана търговска марка.
6.1.4   Компанията и всички пряко или непряко притежавани дъщерни компании или филиали, както и която и да е компания от групата Total, категорично отхвърлят всяко тълкуване, което може да оприличи съдържанието на техните уебсайтове на оферти за покупка или подбуждане към придобиване на акции или други ценни книжа, регистрирани или нерегистрирани за борсова търговия.
6.1.5   Не се дава никаква изрична или подразбираща се гаранция относно търговското естество на предоставената информация или нейната приложимост за определени цели, както и относно продуктите, за които се отнася въпросната информация.
6.1.6   Компанията не се задължава при никакви обстоятелства да актуализира или коригира информацията, разпространявана в интернет или на нейните уеб сървъри. По същия начин, компанията си запазва правото да променя или коригира съдържанието на своя уебсайт по всяко време и без предизвестие.

      6.2.   Твърдения за бъдещи периоди

6.2.1   Представената на този уебсайт информация може да съдържа твърдения за бъдещи периоди относно финансовото състояние, оперативните резултати, дейностите и промишлената стратегия на компанията, TOTAL SE и/или компании от групата Total. Подобни твърдения са свързани с рискове и неясноти. Те се базират на убежденията и предположенията на ръководството и на информацията, с която то разполага в момента. Твърденията за бъдещи периоди включват информация относно прогнози, предвиждания, очаквани взаимодействия и друга информация за евентуални или прогнозирани бъдещи резултати и могат да бъдат предхождани, последвани от, или да включват по друг начин думите „вярва“, „очаква“, „предвижда“, „възнамерява“, „планира“, „има за цел“, „оценява“ или други подобни изрази. Твърденията за бъдещи периоди не са гаранция за резултати или стойности. Те са свързани с рискове, неясноти и предположения. Резултатите в бъдеще могат да се различават съществено от прогнозираните в тези твърдения за бъдещи периоди. Много от факторите, които ще определят тези резултати и стойности, не могат да бъдат контролирани или предвидени от компанията.
6.2.2   Документите, публикувани на този уебсайт, могат да съдържат прогнозна информация относно групата (включително цели и тенденции), както и твърдения за бъдещи периоди по смисъла на закона за реформа на съдопроизводството във връзка с ценни книжа (Private Securities Litigation Reform Act) на САЩ от 1995 г., и по-специално по отношение на финансовото състояние, резултатите от дейностите, бизнеса, стратегиите и плановете на TOTAL. Тези данни не представляват прогнози по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2004. Подобна информация и твърдения за бъдещи периоди, включени в тези документи, се основават на редица икономически фактори и допускания, направени в конкретна икономическа, конкурентна и регулаторна среда. В бъдеще те могат да се окажат неточни и са свързани с редица рискови фактори, които биха могли да доведат до значителна разлика между действителните и прогнозните резултати, включително колебания на валутните курсове, цената на петролните продукти, възможността за намаляване на производствените разходи и повишаване на ефективността без прекомерно големи промени по производствените дейности, регулаторните екологични съображения и общите икономически и бизнес условия. Определена финансова информация се основава на прогнози, особено при оценката на възстановимата стойност на активите и свързаните с това потенциални обезценки на активите.
Нито TOTAL, нито което и да било от нейните дъщерни дружества, поемат каквото и да е задължение за публично актуализиране на каквато и да било информация или твърдение, свързани с бъдещи периоди, както и на цели или тенденции, съдържащи се в тези документи, било в резултат на нова информация, последващо събитие или по друг начин. Допълнителна информация относно факторите, рисковете и неяснотите, които биха могли да повлияят на финансовите резултати на компанията или на дейностите на групата, е предоставена в най-новия документ за регистрация, подаден във вариант на френски език във френската служба за финансови пазари (Autorité des marchés financiers) (AMF), и годишния доклад по Формуляр 20-F, представен пред комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).

      6.3.   Достъпност

Компанията не гарантира, че уебсайтът ще функционира без прекъсване или че сървърите, осигуряващи достъп до него, ще работят, и/или че сайтовете на трети страни, към които водят хипертекстови връзки, не съдържат вируси.

 

   7.   Актуализиране на условията за ползване на уебсайта и приложимо законодателство

Компанията може да актуализира настоящите Условия за ползване на уебсайта по всяко време. Ето защо Ви приканваме да проверявате редовно последната валидна версия на условията за ползване. Настоящите общи условия за ползване на уебсайта са съобразени с приложимите закони.

 

   8.   Данни за връзка

Можете да отправяте всички въпроси, свързани с условията за ползване на уебсайта, по имейл на адрес [email protected] или по пощата на следния адрес:
TOTAL SE
Седалище: Tour Coupole – 2, place Jean Millier – Arche Nord – Coupole/Regnault – 92078 Paris-La Défense Cedex – France (Франция)
Тип на компанията: Европейско дружество
Регистриран капитал: 6 584 000 282,50 евро
Търговски и фирмен регистър: Търговски и фирмен регистър на Нантер, номер 542 051 180
№ по ДДС: FR 59 542 051 180
Имейл: [email protected]
Телефонен номер: +33 1 47 44 60 00
Директор „Публикации“: Отдел „Комуникации“